บทความวิจัย
- Effect of pregelatinized starch on dissolution of paracetamol extended release bilayer tablets
- การศึกษาเบื้องต้นของสปอร์เห็ดหลินจือที่ผ่านการกะเทาะต่อระดับอิมมูโนโกลบูลินและความปลอดภัยในผู้ป่วยมะเร็งหลังได้รับยาเคมีบำบัดครบการรักษา
- แพลตฟอร์มการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือภายในโดยใช้เทคโนโลยี Narrowband-Internet of Things (NB-IoT)
- โปรแกรมรวบรวมข้อมูลจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ
- การพยากรณ์ค่ากระแสไฟฟ้าในกระบวนการชุบทองแดงด้วยกระแสไฟฟ้าในการผลิตแผ่น PCB โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง
- การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำสับปะรดสปาร์คกลิ้งผสมสารสกัดไหมข้าวโพดสีแดง (Zea mays L.) สายพันธุ์ราชินีทับทิมสยาม
- ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินขนาดใหญ่และคุณภาพน้ำผิวดินในนาข้าวที่ตั้งอยู่ติดกับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดฉะเชิงเทรา
- ความสัมพันธ์เชิงปริมาณของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
ของแต่ละภูมิภาคและฤดูกาล

"E-Book Volume 6 No.1 January-June 2020" 

Published: 2020-06-28

Articles