บทความพิเศษ
- สารต้องห้ามทางการกีฬาและการตรวจวิเคราะห์

บทความวิจัย
- การคำนวณขนาดตัวอย่างของตัวแบบผสมทวินามด้วยการศึกษาการจำลอง
- การวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศทางทันตกรรมเพื่อใช้งานทางคลินิก
- การตรวจวิเคราะห์ Vibrio parahaemolyticus (tdh+) จากตัวอย่างกุ้งขาวที่จำหน่ายในจังหวัดสมุทรปราการโดยใช้เทคนิคดูเพล็กซ์พีซีอาร์
- การผลิตสารสีของเชื้อรา Monascus sp. โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร : รำข้าวหรือกากถั่วเหลือง
- ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากพลูคาว กระเทียม และกระวานด้วยเอทานอล
- ประสิทธิภาพของเจลล้างมือผสมสารสกัดจากเปลือกผลไม้ในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค

บทความวิชาการ
 - Strongyloidiasis : พยาธิไชผิวหนัง ภัยร้ายใกล้ตัว
 - คุณประโยชน์และฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลายของสมุนไพรขมิ้นชัน

Published: 2017-06-22

Full Issue

Articles