บทความพิเศษ
- Expression and purification of hemolysin BL from local isolate of Bacillus cereus

บทความวิจัย
- Supramolecular interaction in copper(II) complexes containing schiff base ligands
- Utilization of vegetable oil production waste for lipase production from Pseudomonas sp. HCU2-1 and enzyme characterization
- ความเป็นพิษของสารสกัดตะไคร้ต้นต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยง

 บทความวิชาการ
- โมเดลธุรกิจการรวมกลุ่มของผู้ซื้อ
- แบคทีเรียอะซิติก : สรีรวิทยาและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
- การหาโครงสร้างผลึกที่เสถียรภายใต้ความดันจากผลการคำนวณด้วยวิธีแอบอินิโช
- ฟอร์มาลดีไฮด์/ฟอร์มาลีน ภัยร้ายใกล้ตัว
- ตัดสายสะดือช้าลงเพื่อสุขภาพที่ดีของทารก

Published: 2017-06-22

Full Issue

Articles